Rust Pratikleri - State Tasarım Kalıbı

Belli bir akış içerisinde ele alınan nesneler belli durumlara sahiptirler. Bu durumlar arasındaki geçişler için fonksiyonlardan yararlanılırken bazı kuralların işletilmesi de istenebilir. Örneğin belli bir duruma sahipken diğer bir duruma geçilmesini engelleyen karar mekanizmaları ve koşullar söz konusudur. Hatta programın belli bir t anında içinde bulunabileceği durumlar bellidir. Nesne yönelimli dillerde bu gibi ihtiyaçlar için davranışsal(Behavioral) kalıplardan olan State tasarım deseni sıklıkla kullanılır. Hatta oyun programlamada State Machine türevli motorlarda nesne durumlarının yönetimi için bu desene ait pratikler söz konusudur.

Pek tabii nesne yönelimli diller denince işin içerisine interface, class ve object gibi kavramlar da dahil olur. Rust açısından olaya baktığımızda ise elimizde struct ve ortak davranış modellemesi için kullanabileceğimiz trait'ler vardır. Her ne kadar bazı kaynaklarda ve tartışmalarda Rust'ın nesne yönelimli bir dil hedefi ile geliştirilmediği ifade edilse de(ki pek çok noktada haklılık payı var) eldeki enstrümanlar bu örnekte olduğu gibi birçok kalıbın uygulanabilmesine de imkan tanımaktadır. Biz bu örnekte State tasarım kalıbını Rust tarafında nasıl uygulayabiliriz öğrenmeye çalışacağız.

Öncelikle işletilebilir bir senaryo düşünelim. Örneğin iş biriminin bir ürünle ilgili yazılım değişiklik taleplerinin belli bir akışı olduğunu düşünelim. Talebin kendisini ChangeRequest gibi bir veri modeli olarak tasarlayabiliriz. Bu nesnenin kullanıldığı akışın da belli kuralları olduğunu düşünelim. Şöyle ki,

 • Talepler başlangıçta Draft durumundadır ve boş bir şekilde oluşur.
 • Draft tamamlandıktan sonra söz konusu değişiklik talebi gözden geçirilmek üzere bir onaya gönderilir ki bu noktada nesnenin durumu örneğin WaitingForApproval gibi bir konumdadır.
 • Talep onaylandığı takdirde yazılım ekibinin backlog'una önceliklendirilmek üzere girebilir. Bu noktada talep Committed gibi bir konumda olabilir.
 • Sadece onaylanan yazılım değişiklik talepleri backlog'a akar. Bir başka deyişle onaylanmayan yazılım değişiklik talepleri hiçbir şekilde Committed durumuna geçememelidir.
 • Benzer şekilde henüz Draft olarak dünyaya gelen bir yazılım değişiklik talebi, gözden geçirilme ve onay mekanizmasını atlayarak Committed durumuna geçemez. Bir başka deyişle gözden geçirme durumu için bir geçiş işlemi uygulanmamışsa Draft konumunda kalması gerekir.

Benzer şekilde farklı senaryoları da düşünebiliriz. Örneğin bir veritabanında personel tarafından açılan ve birtakım onay mekanizmaları sonrası işletilebilen SQL betiklerine ait akışta da State tasarımının kullanılması düşünülebilir. Ya da bir terminal oyununun menüsünden oyunun oynandığı duruma geçmek, oyuncu yandığında oyunu tekrardan başlatmak üzere başlangıç konumuna getirmek gibi durumların ele alınmasında da bu kalıbı pekala kullanabiliriz. 

Onay mekanizmaları içeren akışlarda zincir türünde bir uygulama olması gerektiğinde State tasarım kalıbı yerine yine davranışsal desenlerden olan Chain of Responsibility tercih edilebilir. Buna göre örnekte ele aldığımız talep yönetim sistemi için "hangisini uygulamak daha doğru olur" şeklinde bir tartışma da açabiliriz ;) Keza bu tartışmayı sadece Rust özelinde değil nesne yönelimli herhangi bir dil özelinde de düşünmek doğru olacaktır. 

En nihayetinde amacımız Rust'ı kullanarak bir takım nesne yönelimli dil pratiklerini nasıl ele alabileceğimizi görmek olduğundan kararlaştırdığımız senaryoya geri dönelim ve program kodlarını yazmaya çalışalım. Yazılım değişiklik talebinin kendisini ChangeRequest isimli bir struct olarak tanımlayabiliriz. State olarak ifade edilen hallerini ise Draft, WaitingForApproval ve Committed şeklinde üç struct veri yapısı ile ifade edebiliriz. Durumlar arasındaki geçişleri sağlamak içinse ortak davranışlar tanımlamamızı sağlayacak bir trait nesnesinden yararlanabiliriz.

Örneğimizi aşağıdaki terminal komutunu kullanarak bir kütüphane olarak açabiliriz.

cargo new --lib state_pattern

Program kodumuzu aşağıdaki gibi tek seferde yazarak ilerleyebiliriz. tests modülünde yer alan birim testlerde senaryo için belirttiğimiz kuralların işlerlikleri kontrol edilmektedir. Yorum satırları ile konuyu mümkün mertebe netleştirmeye çalıştım.

#[cfg(test)]
mod tests {
  use super::*;

  #[test]
  fn should_new_change_request_info_is_empty() {
    // Yeni bir RCF oluşturulduğunda get_info'nun boş bir String dönmesi beklenir.
    // Nitekim nesne Draft durumundadır.
    let mut rfc_1 = ChangeRequest::new();
    rfc_1.add_info(
      "Menü arka plan rengi".to_string(),
      "Menü arka planının kullanıcı isteğine göre değişebilmesini istiyorum".to_string(),
    );
    assert_eq!(rfc_1.get_info(), "");
  }

  #[test]
  fn should_next_state_after_draft_is_waiting_for_approval() {
    // Bu vakada ise yeni bir RFC oluşturulduktan sonra durumu onay bekliyora çekilir.
    // Buna göre title, description gibi bilgiler girildiği gibi alınabilmeli ve hatta
    // nesenin kendisi WaitingForApproval modunda olmalıdır.
    let mut rfc_1 = ChangeRequest::new();
    rfc_1.add_info(
      "Menü arka plan rengi".to_string(),
      "Menü arka planının kullanıcı isteğine göre değişebilmesini istiyorum".to_string(),
    );
    let current_info = rfc_1.get_info();
    assert_eq!(current_info, "".to_string());
    rfc_1.request_approve();
    let current_info = rfc_1.get_info();
    assert_eq!(current_info, "Onay Bekliyor|Menü arka plan rengi|Menü arka planının kullanıcı isteğine göre değişebilmesini istiyorum".to_string());
  }

  #[test]
  fn should_next_state_after_waiting_for_approval_is_committed() {
    // Bu vakada ise yeni bir RFC oluşturulduktan sonra durumu onay bekliyora çekilir.
    // Sonrasında da submit çağrısı ile durumu Committed'a çekilir.
    let mut rfc_1 = ChangeRequest::new();
    rfc_1.add_info(
      "Menü arka plan rengi".to_string(),
      "Menü arka planının kullanıcı isteğine göre değişebilmesini istiyorum".to_string(),
    );
    let current_info = rfc_1.get_info();
    assert_eq!(current_info, "".to_string());
    rfc_1.request_approve();
    let current_info = rfc_1.get_info();
    assert_eq!(current_info, "Onay Bekliyor|Menü arka plan rengi|Menü arka planının kullanıcı isteğine göre değişebilmesini istiyorum".to_string());
    rfc_1.submit();
    let current_info = rfc_1.get_info();
    assert_eq!(current_info, "Onaylandı, Backlog'a eklendi|Menü arka plan rengi|Menü arka planının kullanıcı isteğine göre değişebilmesini istiyorum".to_string());
  }
}

// Durumlar arasındaki geçişlere ait davranışları tanımladığımız trait
trait State {
  // ChangeRequest nesne içeriğini çekmek için bildirilen davranış.
  // Varsayılan olarak boş bir string referansı döner.
  // Bu davranışı State trait'ini implemente eden WaitingForApproval ile Committed
  // veri yapıları yeniden uygulayabilirler.
  // Böylece nesnenin bulunduğu duruma ait değerleri elde edebiliriz.
  // information fonksiyonu bir gövdeye sahip olduğu için State'i implemente eden her struct
  // için yeniden yazılmak zorunda değildir. Mesela Draft veri yapısı için uyarlanmamıştır,
  // nitekim zaten Draft durumundayken title ve description bilgilerinin boş olması istenmektedir.
  fn information(&self, _cr: &ChangeRequest) -> String {
    "".to_string()
  }
  // Draft halinden WaitingForApproval'a geçişi tanımladığımız davranış
  fn request_approve(self: Box<Self>) -> Box<dyn State>;
  // WaitingForApproval durumundan Committed durumuna geçişi tanımlayan davranış
  fn commit(self: Box<Self>) -> Box<dyn State>;
}

// ChangeRequest nesnesinin ilk halini ifade eden veri yapısı
struct Draft {}
// Sonraki duruma geçiş de dahil olmak üzere State üstünden gelen davranışlar uyarlanıyor
impl State for Draft {
  fn request_approve(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
    // Draft için bu davranışın uygulanması bir sonraki durum olan WaitingForApproval'a geçiştir.
    Box::new(WaitingForApproval {})
  }

  // Nesne, Draft halindeyken doğrudan Committed durumuna geçemez. Bu nedenle self dönülür.
  fn commit(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
    self
  }
}

// Draft modundan sonra geçilebilecek olan durumu ifade eden veri yapısı
struct WaitingForApproval {}
// Bu veri yapısı içinde State trait'inde tanıumlı davranışları uyarlamalıyız.
impl State for WaitingForApproval {
  // ChangeRequest nesnesi bu konumdayken zaten request_approve gibi bir davranışı uygulamamalıdır.
  fn request_approve(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
    // bu nedenle kendisini döndürür
    self
  }
  // Talep onaylandıktan sonra WaitingForApproval'dan Committed'a geçebilir
  // Bu nedenle smart pointer üstünden Committed nesne örneği dönülür.
  fn commit(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
    Box::new(Committed {})
  }
  // Nesnemiz WaitingForApproval durumuna geçtiğinde artık title ve description gibi bilgilerin
  // görülebilmesi gerekir. Bu nedenle State trait'i içindeki information davranışını yeniden
  // yazmaktayız.
  fn information(&self, cr: &ChangeRequest) -> String {
    format!("Onay Bekliyor|{}|{}", cr.title, cr.description)
  }
}

// WaitingForApproval durumundaki sonraki durumu ifade eden veri yapısı
struct Committed {}

// Örnek akışımızda Committed nesnenin içinde olabileceği son haldir.
// Bu nedenle request_approve veya commit gibi davranışlar self ile kendi durumunu döner.
// Nitekim Committed durumunda diğer durumlar geçilmemektedir. En azından bu senaryo gereği.
impl State for Committed {
  fn information(&self, cr: &ChangeRequest) -> String {
    format!(
      "Onaylandı, Backlog'a eklendi|{}|{}",
      cr.title, cr.description
    )
  }

  fn request_approve(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
    self
  }

  fn commit(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
    self
  }
}

// İş akışındaki ana nesnemiz. Bir yazılım değişiklik talebini ifade ediyor.
// Basit olması açısında title ve description gibi alanlar içermekte.
// Dikkat edileceği üzere state, title ve description alanları private.
// Nitekim nesnenin o anki durumuna ait değerlerin dışarıdan doğrudan müdahele ile değiştirilmemesi gerekiyor.
pub struct ChangeRequest {
  // Nesne durumunu bir Option enum sabiti ile smart pointer kullanarak tanımladık.
  // nesnenin kullanacağı trait çalışma zamanında belli olacağından Dynamic Dispatch yaklaşımı bizim için ideal.
  state: Option<Box<dyn State>>,
  title: String,
  description: String,
}

impl ChangeRequest {
  // ChangeRequest new fonksiyonu ile ilk kez oluşturulurken title ve description alanları boş olmalı.
  // Daha da önemlisi ilk kez oluşturulduğundan nesne Draft durumunda başlamalı.
  pub fn new() -> Self {
    Self {
      state: Some(Box::new(Draft {})),
      title: String::new(),
      description: String::new(),
    }
  }
  // Taleple ilgili bilgileri eklemek için bir fonksiyondan yararlanabiliriz.
  pub fn add_info(&mut self, title: String, description: String) {
    self.title = title;
    self.description = description;
  }

  // Nesnenin bilgilerini çekmek için çağırılan fonksiyon.
  // Dikkat edilmesi gereken nokta nesnenin o an sahip olduğu durum bilgisine göre
  // information fonksiyonunun çağırılmakta oluşudur.
  // Örneğin nesne o anda WaitingForApproval veya Committed durumunda ise bu veri yapılarında
  // State trait'inden gelip yeniden yazılan information fonksiyonu çağırılır.
  // Dolayısıyla nesnenin içinde bulunduğum durumdaki verisini saklayarak da akışı ilerletme şansımız olur.
  pub fn get_info(&self) -> String {
    self.state.as_ref().unwrap().information(self)
  }

  // Nesnenin Draft durumundan WaitingForApproval durumuna geçişi sırasında kullanılan fonksiyon
  pub fn request_approve(&mut self) {
    // Eğer nesne durumunu alabiliyorsak
    if let Some(s) = self.state.take() {
      // O anki trait kimse onun üstünden asıl durum nesnesinin uyguladığı request_approve fonksiyonu çağırılır.
      self.state = Some(s.request_approve())
    }
  }

  // Nesnenin WaitingForApproval durumundan Committed durumuna geçişi sırasında kullanılan fonksiyon
  pub fn submit(&mut self) {
    if let Some(s) = self.state.take() {
      // O anki trait kimse onun üstünden asıl durum nesnesinin uyguladığı commit fonksiyonu çağırılır.
      self.state = Some(s.commit())
    }
  }
}

Kod epey uzun ve kalabalık görünüyor ancak bir kere benzerini yazmayı deneyip ona sorular sorduktan sonra daha anlaşılır olacaktır. Dikkat edilmesi gereken noktalar ChangeRequest nesnesi için durumlar arası geçişlerin nasıl yapıldığı ve burada State isimli trait nesnesinin nasıl etkin kullanıldığıdır. State trait nesnesi içinde tanımlanan information, request_approve ve commit davranışlarının nesne durumlarını ifade eden veri yapılarındaki kullanımına dikkat etmeliyiz. Her state nesnesi sadece kendisi ile ilgili olan davranışı uygulayıp diğerleri için kendisini(self) döndürmektedir. Öyle ya, nesne durumu WaitingForApproval'dayken yeniden bir onay talebinin gönderilmesi mantıklı değildir. Lakin bir sonraki durum olan Committed'a geçmek içinse commit davranışının uyarlanması anlamlıdır. Bir diğer dikkat çekici noktada birçok enstrümanda Box<T> türünden smart pointer kullanılmasıdır. State trait'indeki davranışları uygulayan veri yapılarına ait nesnelerin durumlar arası geçişlerde neyi kullanacağının çalışma zamanında çözümlenmesi tercih edildiğinden dolayı böyle bir kullanım söz konusudur. Bu aynı zamanda dynamic dispatch kullanımı için de güzel bir örnektir(Trait Object ile ilgili detaylı bilgi için şu yazıya bakabilirsiniz)

Uygulamanın işe yarayıp yaramadığını anlamak için basit testler koşturabiliriz. İşte kendi sistemimdeki çalışma zamanı sonuçları.

Bence uygulamayı daha da geliştirmek ve başka pratikler yapmak da mümkün. Örneğin bir terminal oyunundaki ana nesnenin durumlarını yönetmek adına bu kalıbı kullanmayı deneyebilirsiniz. Game olarak adlandırabileceğiniz oyun nesnesinin program akışı içerisindeki olası durumları MENU, INIT, PLAYING, END_GAME ve PLAY_AGAIN şeklinde tanımlanabilir. Yukarıdaki örnekte yaptıklarımızı göz önüne alarak bu senaryoyu Rust ile yazmayı deneyebilir, yazılmış bir halini görmek içinse şuraya uğrayabilirsiniz. Bu örnekteki kodlara ise her zaman olduğu gibi github reposu üzerinden ulaşabilirsiniz. Böylece geldik bir Rust pratiğinin daha sonuna. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim.

Yorum ekle

Loading